Four Families Through Georgia:Information about Thomas Dean O'Kelley