Four Families Through Georgia:Information about Sally (--?--)