Four Families Through Georgia:Information about George Alton O'Kelley