Four Families Through Georgia:Information about Susan Pemberton O'Kelley