Four Families Through Georgia:Information about Jeremiah Stover