Four Families Through Georgia:Information about James Pardue O'Kelley