Four Families Through Georgia:Information about Minerva Robertson