Four Families Through Georgia:Information about Jane Elliott