Four Families Through Georgia:Information about Nancy Minerva O'Kelley