Four Families Through Georgia:Information about Edward Callahan O'Kelley