Four Families Through Georgia:Information about Alma Irene Miller