Four Families Through Georgia:Information about Milton P. Smith