Four Families Through Georgia:Information about Mina Rowan