Four Families Through Georgia:Information about Bunyon Pierce