Four Families Through Georgia:Information about Reuben S. Blackwell