Four Families Through Georgia:Information about Adeline Kimsey