Four Families Through Georgia:Information about Cynthia Rebecca Blackwell