Four Families Through Georgia:Information about David Glenn Blackwell