Four Families Through Georgia:Information about Louise Reid