Four Families Through Georgia:Information about Jacob Dilbeck