Four Families Through Georgia:Information about Epsey Barton