Four Families Through Georgia:Information about Margaret Laveda Armour