Four Families Through Georgia:Information about A. G. Whitmire