Four Families Through Georgia:Information about Joseph W. Truelove