Four Families Through Georgia:Information about Thomas P. Truelove