Four Families Through Georgia:Information about Elaine Denise O'Kelley