Four Families Through Georgia:Information about James F. Payne