Four Families Through Georgia:Information about Karen Gail O'Kelley