Four Families Through Georgia:Information about Maria Payne