Four Families Through Georgia:Information about Tyree Glenn