Four Families Through Georgia:Information about Nancy Carole O'Kelley