Four Families Through Georgia:Information about Priscilla Day