Four Families Through Georgia:Information about Sarah Brannon