Four Families Through Georgia:Information about Sarah Elizabeth O'Kelley