Four Families Through Georgia:Information about Rhoda Brannon