Four Families Through Georgia:Information about Reuben Seay