Four Families Through Georgia:Information about Sarah Emeline O'Kelley