Four Families Through Georgia:Information about Salina Avaline O'Kelley