Four Families Through Georgia:Information about Thomas Barnes