Four Families Through Georgia:Information about Hiram Montgomery