Four Families Through Georgia:Information about Elizabeth Montgomery