Four Families Through Georgia:Information about King Montgomery