Four Families Through Georgia:Information about Lucretia Pierce