Four Families Through Georgia:Information about Emily H. Smith