Four Families Through Georgia:Information about Thomas W. Cavender