Four Families Through Georgia:Information about Turzah J. Kimsey