Four Families Through Georgia:Information about Thomas G. Dedman