Four Families Through Georgia:Information about Jacob Hainline