Four Families Through Georgia:Information about Reason Spriggs