Four Families Through Georgia:Information about John Elias O'Kelley